YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

 

Whistleblowing ilmoituskanava

 

Me Perustava-konsernissa haluamme toimia eettisesti ja hyviä periaatteita sekä yrityksemme arvoja noudattaen.  Meille on tärkeää, että mahdolliset epäkohdat ja väärinkäytökset tulevat ilmi, selvitetään ja tarvittaessa toimintaa korjataan. Tähän tarkoitukseen Perustava tarjoaa ilmoituskanavan, jonka avulla oma henkilöstömme, alihankkijat, tavarantoimittajat sekä muut sidosryhmät voivat anonyymisti ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja väärinkäytöksistä Perustava-konsernin yhtiöiden toiminnassa.

 

Ilmoituskanava on työkalu väärinkäytösten ilmoittamiseen

Ilmoituskanavan kautta kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja väärinkäytöksistä Perustava-konsernin yhtiöiden toiminnassa. Ilmoitus on mahdollista jättää anonyymisti tai halutessaan myös omilla yhteystiedoilla.

Perustavan ilmoituskanava on EU:n whistleblower-direktiiviin mukainen, luottamuksellinen ja suojattu ilmoituskanava, joka toimii ulkopuolisen palveluntarjoajan, EasyWhistlen, alustalla.

Perustava sitoutuu varmistamaan tehtyjen ilmoitusten tietoturvan ja käsittelemään ne huolellisesti. Kaikki ilmoituskanavan kautta jätetyt ilmoitukset selvitetään ja tarvittaessa ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.
 

Mitä ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa?

Ilmoituskanavan kautta voit ilmoittaa esimerkiksi seuraavanlaisista epäkohdista ja väärinkäytöksistä:

 • Turvallisuusrikkomukset: Puutteellisten turvatoimien raportointi rakennustyömailla, turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen tai turvattomat työolosuhteet.
 • Ympäristörikkomukset: Laittoman rakennusmateriaalin hävittämisen, ympäristösäädösten rikkomisen tai ympäristölle aiheutuvan kohtuuttoman haitan raportointi.
 • Taloudellinen väärinkäytös: Petoksen, kavalluksen, lahjonnan tai minkä tahansa muotoisen taloudellisen korruption raportointi yrityksen sisällä.
 • Laatuongelmat: Huonolaatuisten materiaalien tai rakennuskäytäntöjen käytön raportointi, jotka eivät täytä teollisuusstandardeja tai sopimusvelvoitteita.
 • Syrjintä tai häirintä: Syrjinnän, häirinnän tai minkä tahansa muotoisen työpaikkakiusaamisen raportointi sukupuolen, rodun, uskonnon, iän tai muiden suojattujen ominaisuuksien perusteella.
 • Lain noudattamatta jättäminen: Paikallisten tai EU:n lakien ja määräysten rikkomisten raportointi, joita yrityksen on noudatettava.
 • Etujen ristiriita: Tilanteiden raportointi, joissa työntekijöillä tai johtajilla saattaa olla henkilökohtainen etu, joka on ristiriidassa yrityksen etujen kanssa.
 • Tietosuojaloukkaukset: Henkilökohtaisten tai yrityksen arkaluontoisten tietojen käsittelyn tai luvattoman pääsyn raportointi, GDPR:n tai muiden tietosuojalakien rikkomisena.
 • Sopimusrikkomukset: Sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämisen tai epäeettisten käytäntöjen raportointi joko asiakkaiden tai toimittajien kanssa.
 • Yrityksen omaisuuden väärinkäyttö: Yrityksen resurssien, laitteiden tai omaisuuden väärinkäytön tai varkauden raportointi.
 • Kostotoimet ilmiantajia vastaan: Kostotoimien tai kostoilun raportointi henkilöitä vastaan, jotka ovat tehneet eettisiä raportteja tai tuoneet esiin huolenaiheita.

 

Mistä ilmoituskanavan kautta ei tule ilmoittaa:

 • Mielipide-erot ja ongelmat liiketoimintayksiköiden, ryhmien tai tiimien sisällä. Näissä tapauksissa suosittelemme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä esihenkilöön, liiketoimintajohtajaan tai vastuuhenkilöön.
 • Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen, reklamointiin tai kehitysideoihin.

 

Mikä on Whistleblowing?

Whistleblowing ilmoituskanava on yrityksen sisäinen ilmoituskanava, jonka käyttöönottosta säätelee EU-direktiivi ja johon ilmoittajansuojelulaki velvoittaa. Ilmoittaja, eli henkilö joka ilmoituksen ilmoituskanavan kautta jättää, voi saada ilmoittajansuojelulain mukaisen suojan, mikäli hän ilmoittaa lain soveltamisalan kuuluvista epäkohdista tai väärinkäytöksistä.  

Lisätietoja ilmoittajansuojelusta on saatavilla täällä: Ilmoittajansuojelu

Ilmoittajansuojelu tarkoittaa sitä, ettei ilmoittajaa vastaan saa ryhtyä vastatoimiin, kuten esimerkiksi työsuhteen päättämiseen, työsuhteen ehtojen huonontamiseen, syrjintään tai muihin kielteisiin seurauksiin. Ilmoittajansuojan voi saada henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomista esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden turvallisuudessa tai kuluttajansuojassa ja tekee siitä ilmoituksen ilmoituskanavaan. Ilmoittajansuojelu ei vapauta rikkomukseen osallistuneita henkilöitä vastuusta.

Jotta ilmoittaja saa ilmoittajansuojelulain mukaisen suojan, tulee hänen vilpittömin mielin ilmoituksen tekohetkellä uskoa, että ilmoittamansa rikkomukset kuuluvat lain soveltamisalaan ja että ilmoitetut tiedot ovat tosia.
 

Miten käyttää ilmoituskanavaa?

Voit tehdä ilmoituksen napsauttamalla alla olevaa linkkiä ja noudattamalla ohjeita. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen saat asiointitunnuksen. Säilytä tämä tunnus turvallisessa paikassa itselläsi. Voit käyttää asiointitunnusta tarkastellaksesi ilmoitustasi ja antaaksesi lisätietoja ilmoitukseen.

Huomaa, että kanava ei tallenna sinusta mitään tietoja, joita et itse anna. Esimerkiksi järjestelmä ei tallenna IP-osoitettasi, käyttäjätiliäsi eikä sähköpostiosoitettasi. Seuraa ilmoitustasi mahdollisia vastauksia tai jatkoseurantakysymyksiä varten
​​

Perustavan ilmoituskanava

 

Miten ilmoitus käsitellään?

Ilmoituskanavaa ylläpitää ulkoinen palveluntarjoaja, EasyWhistle Oy. Ilmoitukset lähetetään turvallisesti ja ne voidaan jättää anonyymisti. Perustava-konsernissa nimetyt henkilöt ovat vastuussa ilmoitusten vastaanottamisesta ja niiden edelleen käsittelystä. Mikäli ilmoituksesi johtaa jatkotoimenpiteisiin, ilmoitustasi käsittelevät vain ne henkilöt, jotka ovat vastuussa sen käsittelystä.

 

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olet jättänyt ilmoituksen?

Ilmoituksen jättäjän on mahdollista käyttää saamaansa asiointitunnusta avatakseen ja tarkistaakseen ilmoituksen etenemistä aika ajoin. Käsittelijät voivat pyytää lisätietoja ilmoitukseen.

Ilmoittaja saa ilmoituskanavan kautta kolmen (3) kuukauden sisällä ilmoituksen jättämisestä tiedon, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan. Kuitenkaan ilmoittaja ei välttämättä tule saamaan tarkempaa tietoa siitä, mitä seurauksia ilmoitusta koskeville henkilöille seurasi. Perustava ei voi esimerkiksi paljastaa varoituksia tai muita toimenpiteitä työsuhteeseen liittyen muille kuin asianosaisille.

Ilmoituskanavan kautta tulleet tiedot poistuvat järjestelmästä viiden (5) vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

 

Oikeuskanslerin toimiston raportointikanava

Jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hänen sisäinen ilmoituksensa ei ole johtanut toimenpiteisiin määräajassa tai että se on tehoton, tai jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän voi kohdata vastatoimia ilmoituksensa vuoksi, rikkomukset voidaan ilmoittaa oikeuskanslerin viraston keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan kautta.

Oikeuskanslerin­viraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava